PW. Voorbeelddocument Stageovereenkomst

Het volgende voorbeelddocument is hier te downloaden: 

STAGEOVEREENKOMST 

Deze overeenkomst is in opdracht van PW. opgesteld door KZO | 013 Advocaten in Tilburg. 

VOORNAAMSTE AANDACHTSPUNTEN BIJ STAGEOVEREENKOMST

  1. In de wet is niets geregeld over de stageovereenkomst. Ook niet wat een stageovereenkomst is. Wat een stageovereenkomst in elk geval niet is, is een arbeidsovereenkomst. In de praktijk komt het toch geregeld voor dat een overeenkomst die bedoeld is voor een stage het juridische etiket van de arbeidsovereenkomst krijgt, met alle arbeidsrechtelijke gevolgen van dien. Van belang is om te onthouden dat het niet uitmaakt wat er boven de overeenkomst staat: ook als er in koeienletters ‘STAGEOVEREENKOMST’ boven staat, kan sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.
  2. Een (redelijk concreet) handvat om te beoordelen of in de praktijk sprake is van werkzaamheden in het kader van een stage of werkzaamheden in het kader van een arbeidsovereenkomst is in welk belang die werkzaamheden worden verricht. In de woorden van de Hoge Raad: “(…) Als maatstaf heeft te gelden of de werkzaamheden van de stagiair naar de bedoeling van partijen zozeer zijn gericht op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring van de stagiair, zulks mede met het oog op de voltooiing van zijn opleiding, dat van een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt voor de andere arbeid te verrichten niet kan worden gesproken. Daaruit volgt dat het erop aankomt of het verrichten van de werkzaamheden van de stagiair in overwegende mate in het belang is van de opleiding die deze volgt. (…)”
  3. De stagevergoeding die een stagiair ontvangt, wordt door de belastingdienst (normaliter) aangemerkt als loon. Op dat loon zijn de gebruikelijke loonheffingen van toepassing. Het komt ook voor dat de school de stagevergoeding ontvangt. In dat geval kwalificeert de vergoeding niet als loon.
  4. Een stageovereenkomst is vaak (onderdeel van) een driepartijen-overeenkomst: de school, de stageplek en de stagiair. Aan te raden is om de duur van de stage aan te laten sluiten bij de duur van de opleiding, zodat het eindigen van de opleiding – ook bij een uitschrijving voor de stagiair – automatisch leidt tot het einde van de stageovereenkomst.
  5. Wees erop bedacht dat sommige cao’s specifieke bepalingen bevatten voor stagiair(e)s. Dat lijkt te schuren met het feit dat een stageovereenkomst juist géén arbeidsovereenkomst is en een cao alleen van toepassing kan zijn op een arbeidsovereenkomst. Toch maken cao-partijen soms specifieke afspraken over en voor stagiair(e)s, bijvoorbeeld over de (hoogte van de) stagevergoeding of verplichtingen rond het creëren van stageplekken.
  6. Voor schade die een stagiair lijdt bij het verrichten van werk is de werkgever aansprakelijk. De stagiair wordt in dat opzicht hetzelfde behandeld als een werknemer.
  7. Als een stagiair na de stageperiode als werknemer wordt aangenomen, kan het onder omstandigheden zo zijn dat er geen proeftijdbeding mag worden afgesproken.

Aansprakelijkheid van de Uitgever en vrijwaring, zie artikel 13.1 uit de Algemene voorwaarden Vakmedianet BV:
“Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Uitgever geleverde Content, Producten en Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Uitgever, auteurs, redacteuren en andere makers van de Producten en personen die de Diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Uitgever aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel A.13 blijkt.”